Sag C-413/17: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 25. oktober 2018 — sag anlagt af »Roche Lietuva« UAB (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse – offentlige kontrakter om indkøb af diagnostisk medicinsk materiel og udstyr – direktiv 2014/24/EU – artikel 42 – tildeling – den ordregivende myndigheds skønsbeføjelse – detaljeret affattelse af de tekniske specifikationer)