Έγκριση κρατικής ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 61 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ και του άρθρου 1 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συμφωνίας περί Εποπτείας και Δικαστηρίου - Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ να μην προβάλει αντιρρήσεις