Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1000 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)