Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS meetmete kohta, mida liit võib kohaldada seoses dumpinguvastaste või subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõjuga (kodifitseeritud tekst)