Mål C-45/18 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 oktober 2018 – Claire Staelen mot Europeiska ombudsmannen. (Överklagande — Ansökan om resning — Sakprövningsförutsättningar)