Υπόθεση C-45/18 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 4ης Οκτωβρίου 2018 — Claire Staelen κατά Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (Αίτηση αναιρέσεως — Αίτηση αναθεωρήσεως — Προϋποθέσεις παραδεκτού)