Uredba Komisije (EU) 2019/1582 z dne 25. septembra 2019 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za imazalil v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.)