Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7493 — National Grid / Elia / Nemo JV) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ