Komission asetus (EY) N:o 229/95, annettu 3 päivänä helmikuuta 1995, tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3887/92 ja asetuksen (EY) N:o 762/94 muuttamisesta