Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 11 lipca 2014 r.#RWE AG i RWE Dea AG przeciwko Komisji Europejskiej.#Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek wosków parafinowych – Rynek gaczu parafinowego – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE – Ustalanie cen i podział rynków – Odpowiedzialność spółki dominującej za naruszenia reguł konkurencji popełnione przez jej spółkę zależną i przez wspólne przedsiębiorstwo, w którym spółka dominująca ma częściowy udział – Decydujący wpływ wywierany przez spółkę dominującą – Domniemanie w przypadku posiadania całości kapitału – Następstwo prawne – Proporcjonalność – Równość traktowania – Wytyczne w sprawie obliczania kwoty grzywien z 2006 r. – Nieograniczone prawo orzekania.#Sprawa T-543/08. Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 11 lipca 2014 r.