Решение на Общия съд (трети състав) от 11 юли 2014 г.  Решение на Общия съд (трети състав) от 11 юли 2014 г. .#RWE AG и RWE Dea AG срещу Европейска комисия.#Конкуренция — Картели — Пазар на парафинови восъци — Пазар на суров парафин — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Определяне на цените и разпределяне на пазарите — Отговорност на дружество майка за нарушенията на правилата за конкуренция, извършени от негово дъщерно дружество и от съвместно предприятие, в което има дялово участие — Решаващо влияние, упражнявано от дружество майка — Презумпция в случай на притежаване на 100 % от капитала — Правоприемство — Пропорционалност — Равно третиране — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г. — Пълен съдебен контрол.#Дело T‑543/08.