Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга — Изграждане на съюз на капиталовите пазари“ [COM(2015) 63 final]