Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/690 на Комисията от 17 декември 2019 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на болестите от списъка, които попадат в обхвата на програми за надзор на равнището на Съюза, географския обхват на тези програми и болестите от списъка, за които може да бъде определен статут „свободен от болест“ на компартментите (текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)