Komission asetus (EY) N:o 2570/98, annettu 30 päivänä marraskuuta 1998, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta