Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1140 της Επιτροπής, της 3ης Ιουλίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση υποδειγμάτων για τις εκθέσεις ελέγχου και τις ετήσιες εκθέσεις λογιστικού ελέγχου αναφορικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που εφαρμόζονται από την ΕΤΕπ και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους οποίους κράτος μέλος είναι μέτοχος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου