KOMISSION ASETUS (EY) N:o 77/96, annettu 19 päivänä tammikuuta 1996, viljapohjaisten lastenruokien toimittamisesta elintarvikeapuna