Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta annetun asetuksen (EU) N:o 216/2013 muuttamisesta (COM(2017)0087 - 2017/0039(APP))