Дело C-7/16: Преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia n° 11 de Vigo (Испания), постъпило на 6 януари 2016 г. — Banco Popular Español S.A. и PL Salvador, S.A.R.L./Maria Rita Giraldez Villar и Modesto Martínez Baz