Sklep Sveta (EU) 2019/1573 z dne 16. septembra 2019 o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Kraljevine Švedske