Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1573 zo 16. septembra 2019, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Švédskym kráľovstvom