97/617/EG: Kommissionens beslut av den 29 juli 1997 om ändring av beslut 97/252/EG om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av mjölk och mjölkbaserade produkter avsedda för konsumtion (Text av betydelse för EES)