Υπόθεση C-316/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Πορτογαλία) στις 16 Ιουλίου 2020 — VO κ.λπ. κατά SATA International — Azores Airlines SA