Mål C-454/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 mars 2020 (begäran om förhandsavgörande från Förvaltningsrätten i Linköping – Sverige) – Baltic Cable AB mot Energimarknadsinspektionen (Begäran om förhandsavgörande – Inre marknaden för el – Direktiv 2009/72/EG – Överföring av el – Begreppet ”systemansvarig för överföringssystemet” (TSO) – Förordning (EG) nr 714/2009 – Sammanlänkning – Överföringsledning som kopplar samman medlemsstaternas nationella överföringssystem – Artikel 16.6 – Tillämpningsområde – Användning av intäkter från tilldelning av sammanlänkningskapacitet – Företag som endast driver en gränsöverskridande högspänningsledning som kopplar samman två nationella överföringssystem)