Asia C-454/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.3.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Förvaltningsrätten i Linköping – Ruotsi) – Baltic Cable AB v. Energimarknadsinspektionen (Ennakkoratkaisupyyntö – Sähkön sisämarkkinat – Direktiivi 2009/72/EY – Sähkönsiirto – Siirtoverkonhaltijan käsite – Asetus (EY) N:o 714/2009 – Rajayhdysjohto – Voimansiirtojohto, joka yhdistää jäsenvaltioiden kansalliset siirtoverkot – 16 artiklan 6 kohta – Soveltamisala – Yhteenliittämiskapasiteetin jakamisesta saatavien tulojen käyttö – Yritys, joka hallinnoi ainoastaan sellaista rajat ylittävää suurjännitejohtoa, jolla liitetään yhteen kaksi kansallista siirtoverkkoa)