Υπόθεση C-454/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 11ης Μαρτίου 2020 [αίτηση του Förvaltningsrätten i Linköping (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Baltic Cable AB κατά Energimarknadsinspektionen [Προδικαστική παραπομπή – Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Οδηγία 2009/72/ΕΚ – Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας – Έννοια του «διαχειριστή συστήματος μεταφοράς» – Κανονισμός (ΕΚ) 714/2009 – Γραμμή διασύνδεσης – Γραμμή μεταφοράς η οποία συνδέει τα εθνικά δίκτυα μεταφοράς των κρατών μελών – Άρθρο 16, παράγραφος 6 – Πεδίο εφαρμογής – Χρήση των εσόδων από τον καταμερισμό της δυναμικότητας των γραμμών διασύνδεσης – Επιχείρηση η οποία είναι απλώς υπεύθυνη για τη λειτουργία διασυνοριακού καλωδίου υψηλής τάσης, το οποίο εξασφαλίζει τη διασύνδεση μεταξύ των δύο εθνικών δικτύων μεταφοράς]