Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa