1999/340/EG: Kommissionens beslut av den 6 maj 1999 om bemyndigande för medlemsstaterna att tillfälligt tillåta saluföring av utsäde av vissa arter som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 69/208/EEG [delgivet med nr K(1999) 1281]