Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. с препоръки към Комисията относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност (2011/2285(INI))