Pozícia Rady (EÚ) č. 1/2021 v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) prijatá Radou 25. januára 2021 (Text s významom pre EHP)