Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES ( 2013. gada 22. oktobris ) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK Dokuments attiecas uz EEZ