Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της επικαιροποίησης του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής της Πορτογαλίας