Предварително уведомление за концентрация (Case M.10068 — Brookfield/Mansa/Polenergia) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 427/07