Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica u vezi s rekreacijskim plovilima (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju) Tekst značajan za EGP