Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 1994 г. за сближаване на законите, нормативните актове и административните разпоредби на държавите членки относно плавателни съдове за отдих (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация) текст от значение за ЕИП