Έγκριση κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 61 της συμφωνίας ΕΟΧ και το άρθρο 1 παράγραφος 3, του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας για την Εποπτεύουσα Αρχή και το Δικαστήριο Απόφαση έγκρισης εκ μέρους της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ