Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2013 av den 14 december 2018 om identifiering av 1,7,7-trimetyl-3-(fenylmetylen)bicyklo[2.2.1]heptan-2-on (3-bensylidenkamfer) som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter i enlighet med artikel 57 f i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Text av betydelse för EES.)