Mål T-763/15: Tribunalens dom av den 12 juli 2019 — Sony Optiarc och Sony Optiarc America mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för optiska diskettenheter — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet — Kartellavtal om anbudsinfordran avseende optiska diskettenheter för bärbara och stationära datorer — Överträdelse genom syfte — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Principen om god förvaltningssed — Böter — En enda, fortlöpande överträdelse — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter)