Zaak T-763/15: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Sony Optiarc en Sony Optiarc America/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van optische diskdrives — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-Overeenkomst wordt vastgesteld — Heimelijke afspraken over aanbestedingen betreffende optische diskdrives voor laptops en desktops — Inbreuk naar strekking — Rechten van de verdediging — Motiveringsplicht — Beginsel van behoorlijk bestuur — Geldboeten — Eén enkele voortdurende inbreuk — Richtsnoeren van 2006 voor de berekening van de geldboeten”)