Mål C-308/20: Överklagande ingett den 13 maj 2020 av Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 9 juli 2020 i mål T-535/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf mot Europeiska unionens immaterialsrättsmyndighet