Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1610 ze dne 7. září 2016 o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie na harmonizovanou normu EN 13383–1:2002 „Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP)$