sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění strategie pro dioxiny, furany a polychlorované bifenyly (KOM(2001) 593) – druhá zpráva o dosaženém pokroku {SEK(2007) 955}