Απόφασητου Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2020 για την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 2020/C 152 I/01