Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-508/18 και C-82/19 PPU: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 27ης Μαΐου 2019 [αιτήσεις των Supreme Court, High Court (Ιρλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων συλλήψεως εκδοθέντων κατά OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU) (Προδικαστική παραπομπή — Επείγουσα προδικαστική διαδικασία — Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις — Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως — Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ — Άρθρο 6, παράγραφος 1 — Έννοια του όρου «δικαστική αρχή έκδοσης» — Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως που εκδόθηκε από την εισαγγελία κράτους μέλους — Νομικό καθεστώς — Ύπαρξη σχέσεως εξαρτήσεως από όργανο της εκτελεστικής εξουσίας — Εξουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης να δίδει οδηγίες σε συγκεκριμένη υπόθεση — Έλλειψη εγγυήσεων ανεξαρτησίας)