Mål C-656/17 P: Överklagande ingett den 24 november 2017 av Berliner Stadtwerke GmbH av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 20 september 2017 i mål T-402/16, Berliner Stadtwerke GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet