Υπόθεση C-499/18 P: Αναίρεση που άσκησε στις 27 Ιουλίου 2018 η Bayer CropScience AG κατά της αποφάσεως που εξέδωσε στις 17 Μαΐου 2018 το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο πενταμελές τμήμα) στην υπόθεση T-429/13, Bayer CropScience AG κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής