Věc C-499/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. července 2018 Bayer CropScience AG proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 17. května 2018 ve věci T-429/13, Bayer CropScience AG v. Evropská komise