Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/295 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 όσον αφορά αλλαγές στο υπόδειγμα για την αίτηση πληρωμής που περιλαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και στο υπόδειγμα για τους λογαριασμούς