Дело C-193/19: Решение на Съда (четвърти състав) от 4 март 2021 г. (преюдициално запитване от Förvaltningsrätten i Malmö — Швеция) — А/Migrationsverket (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Контрол по границите, убежище и имиграция — Конвенция за прилагане на Споразумението от Шенген — Справка в Шенгенската информационна система (ШИС) при проверка на заявлението за издаване на разрешение за пребиваване, подадено от гражданин на трета страна, за когото в тази система е подаден сигнал за целите на отказ за влизане — Член 25, параграф 1 — Кодекса на шенгенските граници — Условия за влизане на гражданите на трети страни — Член 6, параграфи 1 и 5 — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 7 и член 24, параграф 2 — Отказ за подновяване на разрешение за пребиваване с цел събиране на семейството, с мотива че не е установена със сигурност самоличността на заявителя)