Υπόθεση C-647/18: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 15ης Ιανουαρίου 2020 [αίτηση του Okrazhen sad — Vidin (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Corporate Commercial Bank, υπό εκκαθάριση κατά Elit Petrol AD (Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – Διαδικασίες αφερεγγυότητας – Αναδρομική τροποποίηση των όρων εκτέλεσης αλληλοσυμψηφισμών πραγματοποιηθέντων με πιστωτικό ίδρυμα σε πτώχευση – Κράτος δικαίου – Αρχή της ασφάλειας δικαίου – Δικαίωμα αποτελεσματικής ένδικης προσφυγής)