Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/2233 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2016, για την κατάργηση της κοινής θέσης 96/697/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την Κούβα